close

Công bố Nghị quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Ngày 13/5/2021, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 153/NQ-DVKT-BKS về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cổ đông như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

2021 05 13_Cong bo Nghi quyet bau Truong Ban Kiem soat Tong cong ty_520 DVKT BTK.