close

Công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 28/5/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 345/NQ-DVKT-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Quyết định số 346/QĐ-DVKT-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty, Quyết định số 347/QĐ-DVKT-HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm các Nghị quyết, Quyết định nói trên đến Quý cổ đông như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

 

20180528_CB Nghi quyet Quyet dinh bau va bo nhiem Chu tich HDQT TGD KTT_552 DVKT BTK