close

Công bố Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ Nghị quyết số 280/NQ-DVKT-HĐQT ngày 15/5/2018 về việc lập danh sách ứng viên để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, tính đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty PTSC đã nhận được hồ sơ giới thiệu các ứng viên như sau:

I. Ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị

STT Họ tên ứng viên Người giới thiệu
1. Ông Phan Thanh Tùng –      Tên cổ đông: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

–      Số cổ phần sở hữu: 229.500.000 CP

–      Tỷ lệ sở hữu: 51,38% VĐL

–      Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng

2. Ông Lê Mạnh Cường
3. Ông Nguyễn Xuân Ngọc
4. Ông Lưu Đức Hoàng

 II. Ứng viên bầu Thành viên Ban Kiểm soát

STT Họ tên ứng viên Người giới thiệu
1. Ông Bùi Hữu Việt Cường –      Ban Kiểm soát đương nhiệm

(Sơ yếu lý lịch chi tiết của các ứng viên như đính kèm)

Tổng công ty PTSC trân trọng thông báo Danh sách trên đến các quý cổ đông để biết.

Trân trọng.

 

SYLL Ong Phan Thanh Tung

SYLL Ong Le Manh Cuong

SYLL Ong Nguyen Xuan Ngoc

SYLL Ong Luu Duc Hoang

SYLL Ong Bui Huu Viet Cuong