close

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Kính gửi: Quý Cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Văn bản số 1168/PTSC-BTK ngày 05/10/2022 về việc Công bố các Quyết định về công tác cán bộ - như Tài liệu đính kèm. Chi tiết như sau:

- Ngày 04/10/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 467/QĐ-PTSC-HĐQT về việc Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đối với Ông Nguyễn Hữu Hải để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2022.
- Ngày 04/10/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-PTSC-HĐQT về việc Bổ nhiệm có thời hạn Ông Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Trân trọng./.

Đính kèm: 20221005_1168/PTSC-BTK.CBTT cac Quyet dinh ve cong tac can bo