close

Công bố Biên bản, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Ngày 29/12/2021, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công phiên Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến các Cổ đông Tài liệu như sau:
1) Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021, số 1313/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2021.
2) Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021, số 359/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2021.

Trân trọng,

Đính kèm:

20211230_Cong bo Bien ban, Nghi quyet Hop DHDCD bat thuong nam 2021_1323 PTSC BTK.