close

Công bố Biên bản họp, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 28/4/2022, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công phiên Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến.
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi quý Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, các tài liệu như nêu sau đây:

1) Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022, số 509/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022;

 2) Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022, số 188/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022;

như các Tài liệu kèm theo.

Trân trọng./.

Đính kèm:

2022 04 29_525/PTSC-BTK_Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Tổng công ty.