close

Công bố Biên bản Họp, Nghị quyết cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến các Cổ đông Tài liệu công bố như sau:

1) Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021, số 456/BB-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021.

2) Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021, số 134/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021.

Trân trọng,

Đính kèm:

  1. 2021 04 29_Cong bo Bien ban va Nghi quyet Hop DHDCD thuong nien 2021_472 DVKT-BTK.
  2. 456 BB-DVKT-DHDCD.
  3. 134 NQ-DVKT-DHDCD.