close

Công bố Báo tình hình quản trị Tổng Công ty (kỳ báo cáo 06 tháng năm 2022)

Kính gửi Quý Cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty (kỳ báo cáo: 06 tháng năm 2022) đến Quý Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, như tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

20220730_911 BC-PTSC-HĐQT_Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 06 thang nam 2022