close

Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông,
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty (kỳ báo cáo: Năm 2022) đến Quý Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, như tài liệu đính kèm.
Trân trọng./.

Đính kèm: 104/BC-PTSC-HĐQT