close

Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Kỳ báo cáo: 06 tháng năm 2023)

Kính gửi Quý Cổ đông,

Kính gửi Quý Cổ đông,
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty (kỳ báo cáo: 06 tháng năm 2023) đến Quý Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, như tài liệu đính kèm.


Trân trọng./.

Đính kèm: 

1071/BC-PTSC-HĐQT.