close

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2022

Kính gửi Quý Cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 1255/PTSC-BTK ngày 28/10/2022 về việc Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2022 và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2022 so với Quý 3/2021, như tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

1255/PTSC-BTK