close

Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông,
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 346/PTSC-BTK ngày 21/3/2023 về việc Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được phát hành ngày 21/3/2023 và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 so với năm 2021, như tài liệu đính kèm.
Trân trọng./.

Đính kèm:

346/PTSC-BTK.