close

Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất 06 tháng năm 2022 đã được soát xét

Kính gửi Quý Cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 982/PTSC-BTK ngày 19/8/2022 về việc Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất 06 tháng năm 2022 đã được soát xét và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng năm 2022 đã được soát xét, như tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm: 20220819_982/PTSC-BTK_Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất 06 tháng năm 2022 đã được soát xét.