close

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2023

Kính gửi Quý Cổ đông,
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông và nhà đầu tư, Văn bản số 1555/PTSC-BTK ngày 27/10/2023 về việc Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2023 và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2023 so với Quý 3/2022, như tài liệu đính kèm.
Trân trọng./.
Đính kèm: 

1555/PTSC-BTK