close

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2022

Kính gửi Quý Cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông và nhà đầu tư, Văn bản số 890/PTSC-BTK ngày 26/7/2022 về việc Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2022 và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2022 so với Quý 2/2021, như tài liệu đính kèm.


Trân trọng./.

Đính kèm:

2022 07 26_CBTT Bao cao tai chinh cong ty me Quy 2/2022.