close

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông,
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, Văn bản số 345/PTSC-BTK ngày 23/3/2023 về việc Công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được phát hành ngày 21/3/2023 và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán so với năm 2021, như tài liệu đính kèm.
Trân trọng./.

Đính kèm:

345/PTSC-BTK