close

Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là Cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên Cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm,

Ngày 29/11/2022, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) nhận được Báo cáo số 133/2022-BCGD ngày 28/11/2022 về việc sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là Cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên Cổ phiếu PVS.

Tổng công ty PTSC kính gửi Văn bản nêu trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, như đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm: 133/2022-BCGD.