close

Báo cáo Thay đổi về sở hữu của Nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là Cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên Cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm,

Ngày 01/02/2024, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) nhận được Báo cáo số 16/2024-BCGD ngày 22/01/2024 về việc Thay đổi về sở hữu sở hữu của nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là Cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên Cổ phiếu PVS.
Tổng công ty PTSC kính gửi Văn bản nêu trên đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm, như đính kèm.
Trân trọng./.

Đính kèm: 16/2024-BCCG