close

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 15/11/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2015).

Tổng công ty trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo nói trên, như đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 1247/BC-DVKT-BTK – Bao cao ket qua phat hanh co phieu de tra co tuc