close

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ

Kính gửi Quý Cổ đông,

Ngày 11/5/2022, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) nhận được Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ. Tổng công ty kính gửi đến quý Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm như tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

Đính kèm:

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ.