close

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công ty PTSC CGGV thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Tên tài sản:

  • Tàu Bình Minh 02 và các trang thiết bị, vật tư hàng hải đi kèm (trên cơ sở nguyên trạng, gồm tàu và thiết bị hàng hải, không bao gồm thiết bị địa chấn).
  • Tàu CGG Amadeus và các trang thiết bị, vật tư hàng hải đi kèm (trên cơ sở nguyên trạng, gồm tàu và thiết bị hàng hải, không bao gồm thiết bị địa chấn).

Thông tin chi tiết, cụ thể trong file đính kèm:

880_TB-KSCTN-HĐTLTBVT