close

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Vào lúc 9h00 ngày 15/04/2017, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại trụ sở Công ty, Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày các Báo cáo tổng  kết năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty. Trong năm 2016, PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng giữ vững thị trường, tuy nhiên dưới sự biến động không tốt của thị trường vận tải container và các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí  tại khu vực Vịnh Bắc Bộ nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị. Do đó Doanh thu năm 2016 chỉ đạt 161,89 tỷ VNĐ và Lợi nhuận sau thuế đạt 4,5 tỷ VNĐ.

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn cũng như nhận định các cơ hội, thách thức hiện nay, Ban Lãnh đạo Công ty đã xây dựng chỉ tiêu doanh thu năm 2017 là 162 tỷ VNĐ và lợi nhuận sau thuế là 17,10 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên trên, Công ty sẽ tiếp tục tập trung tối ưu mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác dịch vụ khai thác hàng container; thường xuyên theo dõi, bám sát thăm dò Kế hoạch khoan thăm dò, khai thác của các Nhà thầu Dầu khí để kịp thời cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí có hiệu quả. Bên cạnh đó Công ty sẽ tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực phát huy các sáng kiến cải tiến trong các hoạt động quản lý, điều hành tại Đơn vị.

 

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung 03 bản báo cáo và 05 tờ trình đã được trình bày tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cũng đã tin tưởng và tín nhiệm bầu bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 bao gồm các ông/bà:

  1. Ông Vũ Hữu An – Thành viên HĐQT
  2. Ông Nguyễn Tiên Phong – Thành viên HĐQT
  3. Ông Nguyễn Hải Bằng – Thành viên HĐQT
  4. Ông Bùi Văn Đại – Thành viên HĐQT
  5. Bà Dương Thị Ngọc Qúy – Thành viên Ban kiểm soát

Đúng 11h45 phút cùng ngày, toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội nhất trí thông qua để Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã kết thúc thành công tốt đẹp trong sự tin tưởng và niềm hy vọng của các cổ đông cũng như CBCNV người lao động Đơn vị.