close

Công ty PTSC Quảng Ngãi tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 13/05/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC Quảng Ngãi) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Về tham dự Đại hội có đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC): ông Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, ông Thái Quốc Hiệp – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Xuân Ngọc – Thành viên HĐQT, bà Bùi Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát ; Lãnh đạo các Đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty PTSC; Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank). Về phía Công ty PTSC Quảng Ngãi có sự hiện hiện của ông Nguyễn Trần Toàn – Phó TGĐ Tổng công ty PTSC, Chủ tịch HĐQT PTSC Quảng Ngãi, ông Dương Hùng Văn – Thành viên HĐQT và ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi cùng các cổ đông đại diện cho 28.715.600 cổ phần chiếm 95,719% tổng số cổ phần của Công ty.

DSC_9075

DSC_9095Đại hội cổ đông thường niên Công ty PTSC Quảng Ngãi năm 2019 đã tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình theo đúng trình tự quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, bao gồm: Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Viêt Nam đồng thời phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Viêt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019 theo đề xuất của HĐQT; Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao theo các nội dung của chương trình, Đại hội cổ đông thường niên Công ty PTSC Quảng Ngãi năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ còn nhiều khó khăn thử thách trong việc thực hiện các mục tiêu SXKD năm 2019 nhưng với sự tin tưởng, ủng hộ và hỗ trợ của Quý Cổ đông, sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Tổng công ty PTSC, Công ty PTSC Quảng Ngãi hứa hẹn tiếp tục thực hiện thắng lợi các kế hoạch SXKD đã đề ra và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2019.

Hoàng Thị Kiều Oanh – Dương Minh Đức