close

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 25/7, tại trụ sở Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Đảng bộ Tổng công ty PTSC đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tham dự Hội nghị, có đại diện Lãnh đạo Tập đoàn: đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV; đồng chí Nguyễn Sinh Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đại diện các Ban/Văn phòng Đảng ủy, các Ban/Văn phòng Tập đoàn. Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty PTSC có đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Ban chức năng, các đơn vị thành viên, trực thuộc, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội.

IMG_2732

Thay mặt Đảng bộ Tổng công ty PTSC, đồng chí Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã báo cáo, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá công tác xây dựng Đảng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phan Than Tùng nhấn mạnh: mặc dù trong bối cảnh thị trường dầu khí còn nhiều biến động không thuận lợi, Tổng công ty PTSC đã và đang tiếp tục duy trì, bám sát thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển. Đảng bộ PTSC đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả đáng kích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó Bí thư, Tổng Giám đốc Tổng công ty nêu rõ: PTSC trong bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí nhiều khó khăn, thách thức, tập thể Lãnh đạo và Người lao động Tổng công ty vẫn duy trì ổn định và phát triển các dịch vụ cốt lõi, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao, với doanh thu và lợi nhuận vượt so với kế hoạch với doanh thu hợp nhất của PTSC ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 7.629 tỉ đồng, đạt 146% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 342 tỉ đồng, đạt 122% kế hoạch 6 tháng.

IMG_2757

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đồng chí Nguyễn Sinh Khang – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao truyền thống văn hóa đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, vì sự phát triển bển vững của Tổng công ty PTSC. Trong thời gian tới, Đảng bộ Tổng công ty PTSC cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác đào tạo, quản lý cán bộ…Tổng công ty PTSC cần tiếp tục duy trì, phát huy truyền thống đó, thay đổi tư duy để có phương pháp tiếp cận mới, cách làm mới, có chiến lược phát triển phù hợp với chiến lược của Tập đoàn, đồng thời tiếp tục tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh.

Trong thời gian tới, thị trường dịch vụ dầu khí vẫn còn hết sức khó khăn, đặt ra nhiều thách thức hơn nữa với Tổng công ty PTSC, song với sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn cùng sự đoàn kết, nỗ lực cao nhất của tập thể Lãnh đạo và Người lao động, Tổng công ty PTSC quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững mục tiêu duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững trong những năm tới.

Lê Anh Thư