close

Đảng Uỷ Tổng công ty PTSC tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 4 – Khóa XIII

 Thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU ngày 24/03/2022 và Kế hoạch số 221-KH/ĐU ngày 28/03/2022 của Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên về những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ để tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, ngày 25/4/2022 vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư – BCHTW Đảng khóa XIII. Hội nghị được trực tuyến qua 12 điểm cầu tại các địa phương: thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng và Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.400 đồng chí là đảng viên, cán bộ chủ chốt, quần chúng ưu tú của PTSC. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hà – Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương được mời đến truyền đạt nội dung tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự có mặt của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty gồm các đồng chí Phan Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Lê Mạnh Cường – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc.


Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đức Hà đã trình bày vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; những nội dung cốt yếu và những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng như: đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh...; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


Đồng chí Nguyễn Đức Hà cũng chia sẻ những quy định mới về những điều đảng viên không được làm là những căn cứ quan trọng để xem xét, xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về những hành vi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chỉ rõ phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương đã đề ra. Theo đó, cần phải triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy các cấp nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định, nắm vững tư tưởng chỉ đạo và những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trong những năm tới; phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng cầm quyền; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới...
Đồng chí Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh, trên tinh thần trách nhiệm, từng tổ chức, từng cán bộ đảng viên phải đóng góp vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Đối với Tổng công ty PTSC cũng như với từng tổ chức Đảng, Đơn vị, đó là làm tốt chức năng sản xuất kinh doanh, xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng để có tiềm lực vật chất, nguồn vốn, nguồn lực để chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động; đột phá về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số, xã hội số; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nhân lực chất lượng cao; gắn công tác Đảng với công tác chuyên môn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy để vừa kết hợp sản xuất, vừa hoàn thiện bộ máy chính trị, nâng cao chất lượng con người…


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cũng đã quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy PTSC về hướng dẫn nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII như: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phổ biến Kế hoạch về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa”.


Tin bài: Nguyễn Hữu Tuấn - Hình ảnh : Vũ Văn Lâm