close

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban quản lý vốn về việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền

Thực hiện theo công văn số 1521/UBQLV-PCKS của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền. (Chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV kỳ họp số 4 thông qua 15 11 2022 (Luật số 14_2022_QH15).pdf

Nghị định số 19 NĐ-CP ngày 28 4 2023 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.pdf