close

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 17/3, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành.

Chủ trì Hội thảo gồm: Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ biên tập Nghị quyết; đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam.

Cùng dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối DNTW, đại diện các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối, cán bộ chuyên trách phụ trách công tác tuyên giáo của các Đảng ủy trực thuộc.

Toàn cảnh Hội thảo

Khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ biên tập Nghị quyết đã trình bày báo cáo đề dẫn của Hội thảo. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các đảng ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; nhằm góp phần làm rõ thêm những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, Hội thảo được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, ra đời vào tháng 2/1943. Đề cương là Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa). Trải qua tiến trình lịch sử với rất nhiều biến động, việc phát triển các giá trị của Đề cương vẫn giữ nguyên sức sống và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương


Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ biên tập Nghị quyết phát biểu đề dẫn Hội thảo

Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến, tham luận tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Theo đó, tập trung làm rõ quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; kết quả thực hiện; những vấn đề đặt ra; những mô hình, cách làm hay về lãnh đạo, triển khai văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời đưa ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối trong thời gian tới.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương


Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam điều hành phần tham luận

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia tham luận, có ý kiến đóng góp vào các dự thảo: “Dự thảo Đề án Xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương


Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban TT&VHDN Petrovietnam trình bày tham luận

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Trần Quang Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp Petrovietnam nhất trí cao đối với những nội dung trong 2 dự thảo. Trong đó, dự thảo Nghị quyết đã xác định được những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mang tính đặc trưng, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng VHDN trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng thời, đồng chí Trần Quang Dũng cũng chia sẻ về quá trình xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ Tập đoàn. Việc triển khai xây dựng văn hóa Petrovietnam trong suốt thời gian qua đã nhận được sự chỉ đạo xuyên suốt từ Đảng ủy Tập đoàn, Hội đồng Thành viên đến Ban lãnh đạo và các đoàn thể chính trị xã hội tạo sự thống nhất, đồng thuận trong ý chí và hành động từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. Trong đó, phải luôn coi trọng vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong việc triển khai xây dựng VHDN, xem đây là yếu tố quyết định để việc triển khai và thực hiện đạt kết quả thực chất.

Hội thảo cũng nghe đại biểu các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối DNTW tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng và triển khai văn hoá doanh nghiệp tại đơn vị mình. Các đại biểu cũng thống nhất cao với những nội dung trong 2 dự thảo. Trong đó, dự thảo Nghị quyết đã xác định được những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mang tính đặc trưng, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng VHDN trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối. Đặc biệt, các tham luận cũng đề xuất các ý kiến nhằm tăng cường vai trò của các cấp ủy đảng trong xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện VHDN trong Khối DNTW” là thực sự cấp thiết, có lý luận và thực tiễn.

Đề án đã cho thấy rõ bức tranh toàn cảnh về Đảng bộ Khối DNTW; về thực trạng, những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện VHDN, văn hóa công sở; Đề án đã làm rõ được kết quả thực hiện và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng và thực hiện VHDN, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người lao động; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về VHDN,...

Đề án cũng đã có những đánh giá tương đối sát về những ưu điểm, khuyết điểm và các nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm trong xây dựng và thực hiện VHDN, văn hóa công sở trong Đảng bộ Khối thời gian qua. Trên cơ sở đó, Đề án đã xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện VHDN trong Đảng bộ Khối DNTW với những quan điểm cốt lõi, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và những nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh thêm, Đề án cần làm rõ hơn vai trò của VHDN công sở. Trong đó, cốt lõi của văn hóa công sở là đạo đức công vụ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động có phẩm chất đạo đức tận tụy, có ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị. VHDN là đạo đức trong kinh doanh, ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành luật pháp trong sản xuất kinh doanh; giữ gìn thương hiệu vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng.

Trong hệ thống các giải pháp về xây dựng VHDN cần đặc biệt coi trong đạo đức kinh doanh gắn với kỷ luật, kỷ cương trong từng doanh nghiệp; chú trọng công tác xây dựng đảng và đạo đức, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện VHDN; các cấp ủy đảng cần phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triẻn khai xây dựng các giải thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị; thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành…

“Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vai trò của VHDN ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Có thể nói, một doanh nghiệp muốn tìm vị thế trong thương trường và niềm tin yêu, sự mến phục trong lòng khách hàng, cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên thì việc xây dựng, duy trì và phát triển nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh là một yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công của doanh nghiệp”, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi, tham luận tại Hội thảo. Các ý kiến trao đổi, thảo luận đã làm rõ mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã góp phần cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở đi vào thực tiễn cuộc sống; tạo ra bản sắc riêng của từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Từ những kinh nghiệm, thông tin thu thập được tại Hội thảo, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ từng doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và thực hiện VHDN trong thời gian tới đó là: Phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về trách nhiệm của các cấp ủy đảng, HĐTV/HĐQT, ban điều hành các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, người lao động trong công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; xác định phát triển VHDN là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tại đảng bộ, gắn mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng VHDN với các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện VHDN của các cấp ủy Đảng là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm.

Phải gắn xây dựng VHDN với công tác xây dựng Đảng, nhất là với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, văn hóa trong Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cần chú trọng xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại. Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo HĐQT/HĐT, ban điều hành các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ban hành các văn bản cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy về văn hóa doanh nghiệp. Nghiên cứu, ban hành, bổ sung, hoàn thiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc VHDN; sửa đổi các quyết định, nội quy, quy chế làm việc của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Xây dựng VHDN gắn chặt với chuyển đổi số; quan tâm xây dựng và giữ gìn uy tín thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội, vì lợi ích cộng đồng.

Bên cạnh đó, chú trọng tổ chức các phong trào thi đua lao động, sản xuất; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Quan tâm, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động văn hoá, thể thao trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tạo sự gắn bó với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp hằng năm; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng và thực hiện văn hoá công sở, văn hóa doanh nghiệp. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội thảo để nghiên cứu, tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết chuyên đề trong thời gian sớm nhất.

H.A - N.H