close

Quý I năm 2017: PVN hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch

3 tháng đầu năm 2017, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đặc biệt là sản lượng khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều hoàn thành vượt mức từ 4-16% kế hoạch. Các chỉ tiêu tài chính của PVN bao gồm tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

 

Nhà máy Xử lý khí Cà Mau đã đón dòng khí đầu tiên vào ngày 12/3/2017

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 đạt 2,35 triệu tấn, vượt 4,9% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 6,47 triệu tấn, vượt 5,3% kế hoạch quý I, trong đó: Sản lượng khai thác dầu tháng 3 đạt 1,35 triệu tấn, vượt 2,6% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 3,95 triệu tấn, vượt 5,0% kế hoạch quý I; Sản lượng khai thác khí tháng 3 đạt 1,0 tỷ m3, vượt 8,2% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 2,52 tỷ m3, vượt 5,7% kế hoạch quý I.

Về sản xuất điện, trong tháng 3/2017, Tập đoàn sản xuất được 2,06 tỷ kWh, vượt 5,0% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 5,44 tỷ kWh. Sản xuất đạm tháng 3 đạt 152 nghìn tấn, vượt 2,5% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 447 nghìn tấn, vượt 9,7% kế hoạch quý I, trong đó: từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 220 nghìn tấn; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 227 nghìn tấn. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 3 đạt 585 nghìn tấn, vượt 16,4% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 1,69 triệu tấn, vượt 15,5% kế hoạch quý I.

Giá trị sản xuất công nghiệp quý I đạt 116 nghìn tỷ đồng, vượt 7,4% kế hoạch quý I và bằng 27% kế hoạch năm. Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn quý I đạt 117,1 nghìn tỷ đồng, vượt 16,0% kế hoạch quý I và tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, vượt 18,0% so với kế hoạch quý I và bằng 30% kế hoạch năm.

Quý I, PVN nộp ngân sách Nhà nước 20,8 nghìn tỷ đồng, vượt 12,2% so với kế hoạch quý I.

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra.

Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Đinh Dậu được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra; công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị PVN đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường. Các chỉ tiêu tài chính của PVN bao gồm tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: doanh thu toàn PVN vượt 15,8% kế hoạch, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2016; nộp ngân sách nhà nước vượt 12% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016. Các dự án đầu tư của PVN và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ.