close

PVEP vượt qua chính mình

Hiện tại, PVEP đang triển khai các giải pháp cụ thể để đối phó với những khó khăn do cơ chế tài chính còn bất cập bằng việc thực hiện quản lý sử dụng vốn hiệu quả, tiết giảm đầu tư, tối ưu chi phí, thu xếp, đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đang khai thác và ưu tiên đầu tư.

Bước vào năm 2018, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vẫn gặp nhiều khó khăn do cơ chế tài chính còn bất cập, nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tìm kiếm, thăm dò chưa đảm bảo…, tuy nhiên, với sự chỉ đạo triển khai cụ thể, quyết liệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), PVEP đã bảo đảm sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao trong quý I/2018.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác dầu khí quý I/2018 đạt 1,10 triệu tấn quy dầu (105% kế hoạch quý), trong đó khai thác dầu đạt 0,82 triệu tấn, khai thác khí đạt 277 triệu m3. Tình hình tài chính của PVEP đã có sự cải thiện rõ rệt, 3 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PVEP đạt 8.623 tỉ đồng, bằng 125% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 2.578 tỉ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 2.218 tỉ đồng, đạt 129% kế hoạch quý.

Người lao động PVEP vận hành hệ thống xử lý giàn khoan mỏ Sư Tử Vàng

Quý I/2018, PVEP đã chuẩn bị cho công tác thu nổ địa chấn và các giếng khoan thăm dò sắp triển khai. Cùng với đó, PVEP tập trung triển khai Dự án Lô 09 – 3/12 (mỏ Cá Tầm), Lô PM3CAA (mỏ Bunga Pakma) và kiểm soát vận hành hệ thống ổn định các mỏ hiện có nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, đưa các giếng vào khai thác đúng hạn trong năm 2018 và triển khai công tác phát triển tại các dự án theo kế hoạch đề ra.

Về các hợp đồng dầu khí được triển khai từ đầu năm, ngày 15-3-2018, PVEP và Murphy đã ký Thỏa thuận chuyển nhượng 5% quyền lợi tham gia và quyền điều hành của PVEP cho Murphy tại Hợp đồng Lô 15 – 1/05 bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển nhượng một phần quyền lợi tham gia của PVEP tại các dự án dầu khí.

Trong công tác quản lý điều hành, PVEP hoàn thiện Đề án Cơ cấu lại tổng thể tổng công ty giai đoạn 2017-2020 để Tập đoàn thông qua và trình Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai, bảo đảm hiệu quả hoạt động và phù hợp với thực tiễn; tiếp tục hệ thống hóa và hoàn thiện các quy trình, văn bản pháp lý nội bộ phục vụ công tác đánh giá, quản lý điều hành, hỗ trợ công tác quản lý dự án và giám sát thực hiện đầu tư chặt chẽ và chuyên nghiệp…

Theo định hướng triển khai kế hoạch năm 2018, PVEP luôn ưu tiên việc bảo đảm an toàn mọi hoạt động, duy trì ổn định sản xuất làm tiền đề cho phát triển. Trong quý I/2018, toàn bộ các dự án, đơn vị của PVEP không xảy ra sự cố, tai nạn nghiêm trọng nào làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh. PVEP đã chủ động ứng phó với 2 cơn bão trên biển, đồng thời chủ động cảnh báo an toàn tới các cán bộ, nhân viên tại các dự án trong và ngoài nước trong trường hợp cần thiết, giúp đỡ, hỗ trợ y tế cho các ngư dân Việt Nam gặp nạn tại khu vực có triển khai hoạt động của PVEP.

Những tháng tới, PVEP tiếp tục đặt mục tiêu bảo đảm khai thác an toàn và hiệu quả ở tất cả các mỏ dầu khí hiện có; cùng với các nhà điều hành, kiểm soát công tác triển khai (tiến độ, chất lượng, chi phí) đưa vào khai thác một số dự án mới. Trong công tác quản lý đầu tư, PVEP tiếp tục hoàn tất các thủ tục để đầu tư vào Lô 01 – 02 và Lô 01/97 & 02/97 cũng như hoàn thành giải quyết các vấn đề tồn đọng ở các dự án khác.

PVEP và các đơn vị thành viên tập trung đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, cải cách hành chính, chỉ đạo quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động rà soát, tinh giản bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả; xây dựng phương án triển khai tái cấu trúc triệt để các đơn vị thành viên bảo đảm tối ưu nguồn lực, quy mô và hiệu quả hoạt động/pháp lý triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò và các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ hỗ trợ dự án trong năm 2018, đồng thời nhanh chóng ổn định việc làm, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên.

Tổng sản lượng khai thác dầu khí quý I/2018 của PVEP đạt 1,10 triệu tấn quy dầu (đạt 105% kế hoạch quý), trong đó khai thác dầu 0,82 triệu tấn, khai thác khí 277 triệu m3.
Bên cạnh đó, PVEP hướng tới nâng cao chất lượng nguồn lực, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đầu ngành, có trình độ cao; thúc đẩy các ban, đơn vị, dự án tiếp tục đóng góp các giải pháp đột phá trong kỹ thuật, đề xuất nhiều sáng kiến, sáng chế, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện dòng tiền của dự án cũng như tổng công ty…

Hiện tại, PVEP đang triển khai các giải pháp cụ thể để đối phó với những khó khăn do cơ chế tài chính còn bất cập bằng việc thực hiện quản lý sử dụng vốn hiệu quả, tiết giảm đầu tư, tối ưu chi phí, thu xếp, đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đang khai thác và ưu tiên đầu tư. Đồng thời, PVEP tiếp tục có những đề xuất tới các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, chấp thuận các cơ chế tài chính phù hợp về nguồn vốn cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và một số cơ chế tài chính khác liên quan. Nếu tiếp tục thực thi các cơ chế tài chính vẫn còn nhiều bất cập như hiện nay, PVEP sẽ phải đối mặt với việc đứng trước nguy cơ phải tạm ngừng khai thác một số mỏ, dự án thua lỗ, ảnh hưởng đến sản lượng khai thác, đến doanh thu và nộp thuế cho Nhà nước.

Dù trong hoàn cảnh nào, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP vẫn nêu cao quyết tâm, nỗ lực phát huy tất cả khả năng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vượt qua chính mình, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hiền Anh