close

PV Power tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu tiên

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 vào ngày 26/6/2018.

Chương trình đại hội gồm báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện cổ phần hóa PV Power; trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế đại hội; lấy ý kiến góp ý vào nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của công ty cổ phần; thảo luận và thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội và quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát..

Đại hội sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và báo cáo xin ý kiến đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch phát triển kinh doanh sau khi cổ phần hóa giai đoạn 2018-2022, bao gồm kế hoạch thoái vốn của PV Power tại các đơn vị.

Đại hội cũng sẽ thông qua mức lương, thù lao, thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục về đăng ký hoạt động của doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần và niêm yết cổ phiếu POW trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Dự kiến Đại hội cổ đông lần đầu tiên của PV Power sẽ được tổ chức tại tầng 4 tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tùng Dương