close

PTSC Đình Vũ tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 6/4, Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của 9 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 29.244.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,11% tổng số cổ phần của công ty.

Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của PTSC Đình Vũ, trong đó tổng doanh thu 192,94 tỷ đồng, đạt 119,2% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 18,22 tỷ đồng, đạt 106,6% kế hoạch năm. Với kết quả đạt được, Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5%.

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong năm 2017, sau khi đánh giá các rủi ro, cơ hội của thị trường kinh doanh khai thác cảng biển trong thời gian tới, PTSC Đình Vũ đã trình Đại hội thông qua kế hoạch năm 2018 với mức tăng trưởng ổn định so với năm 2017.

PTSC Đình Vũ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Để thực hiện tốt kế hoạch 2018, PTSC Đình Vũ sẽ tiếp tục tập trung tối ưu mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác dịch vụ khai thác hàng container, thường xuyên theo dõi, bám sát kế hoạch khoan thăm dò, khai thác của các nhà thầu dầu khí để kịp thời cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí có hiệu quả. Bên cạnh đó, PTSC Đình Vũ sẽ tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực phát huy các sáng kiến cải tiến trong các hoạt động quản lý, điều hành tại đơn vị.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ PTSC Đình Vũ theo quy định tại Nghị định 71/NĐ-CP và Thông tư 95/TT-BTC về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Bằng sự tích cực, khẩn trương, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của PTSC Đình Vũ đã hoàn thành các nội dung trong chương trình của Đại hội và thành công tốt đẹp.

Nguyễn Thị Thu Hà