close

Petrovietnam triển khai Nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 1535/NQ-DKVN ngày 15/3/2023 của Hội đồng thành viên về việc thông qua chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.

Theo nội dung Nghị quyết, chương trình THTK, CLP năm 2023 nhằm tập trung xây dựng và triển khai một cách đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong toàn Tập đoàn để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc khai thác sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong toàn hệ thống để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2023.

Petrovietnam triển khai Nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023


Người lao động dầu khí bảo dưỡng Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố

Xây dựng chương trình trong 05 lĩnh vực hoạt động SXKD chính và các lĩnh vực khác của Tập đoàn, trong đó ưu tiên xử lý dứt điểm các vấn đề lớn còn tồn tại để hoàn thành bàn giao, đưa vào vận hành thương mại và có phương án triển khai khả thi đối với các dự án trọng điểm. Xác định thực hành THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí.

Triển khai đảm bảo phù hợp và đáp ứng đúng mục tiêu Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hành THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành kèm theo Nghị quyết số 7299/NQ-DKVN ngày 15/12/2021.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Nghị quyết đưa ra 13 nhóm giải pháp cần triển khai. Theo đó, tổng hợp, đánh giá để có giải pháp cụ thể đẩy nhanh việc cơ cấu lại Công ty mẹ - PVN và các DN có vốn theo Đề án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó ưu tiên xử lý dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải ngoài lĩnh vực SXKD chính thông qua việc thoái vốn và đảm bảo tập trung vốn vào các lĩnh vực SXKD chính.

Quyết liệt triển khai và ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và các giải pháp quản trị số để thay đổi mô hình kinh doanh, tối ưu chi phí; Thường xuyên phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; Ưu tiên tập trung, cân đối và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư sớm đi vào khai thác, vận hành đúng kế hoạch; Định kỳ rà soát tối ưu hóa danh mục đầu tư; Xử lý kịp thời các khoản đầu tư kém hiệu quả gây ứ đọng tiền vốn.

Bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá và cập nhật sửa đổi, bổ sung kịp thời các định mức kinh tế - kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên liệu, vật liệu; định mức lao động, tiền lương; định mức sử dụng máy móc, thiết bị làm cơ sở kiểm soát và đánh giá, xác định, định lượng các chỉ tiêu chống lãng phí phù hợp với yêu cầu thực tế. Phát huy sáng kiến và cải tiến, tối ưu hóa kỹ thuật trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh nhằm hạn chế tối đa sự lãng phí do lỗi sản xuất, thời gian.

Ngoài ra, cần nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công tác quản trị, cơ cấu sản phẩm, ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển để nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ. Tích cực thu hồi và xử lý công nợ tồn đọng để đẩy nhanh vòng quay vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, giảm tới mức thấp nhất nợ quá hạn, nợ xấu, nợ không có khả năng thu hồi; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hiện có, thu xếp và giải ngân vốn vay hợp lý.

Đồng thời, thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào trong sản xuất; nghiên cứu và đưa ứng dụng công nghệ mới vào quản lý, quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí nhất là đối với các khoản chi phí quản lý. Tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, hội nghị... và chi phí quản lý so với kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo theo đúng chế độ quy định.

Tiếp tục tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc chuyên môn, kết hợp một chuyến công tác xử lý nhiều việc. Kiên quyết không tổ chức các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài không thực sự cần thiết.

Nội dung Nghị quyết cũng yêu cầu, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thực pháp luật về thực hành THTK, CLP tới toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Tập đoàn để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành văn hóa ứng xử trong Tập đoàn nhất là thông qua tổ chức phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành THTK, CLP”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật gắn liền với mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng với đó, xây dựng và tổ chức triển khai, tăng cường giám sát việc thực hiện Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên của Tập đoàn nhằm chủ động ngăn ngừa thất thoát, lãng phí để điều chỉnh, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Xây dựng và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trên cơ sở kết hợp các nội dung đảm bảo gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cổ phần hóa theo Đề án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản.

Mặt khác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP và pháp luật chuyên ngành. Trường hợp phát hiện vi phạm, thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý tới cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí để thu hồi tối đa tiền, tài sản bị vi phạm, chiếm đoạt, sử dụng sai quy định, lãng phí phát hiện qua công tác thanh tra. kiểm tra. Kịp thời biểu dương khen thưởng nhân rộng các điển hình

Petrovietnam triển khai Nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023


Về tổ chức thực hiện, Tổng giám đốc Tập đoàn phân công và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Giao Ban Kinh tế Đầu tư là đầu mối chủ trì xây dựng và giao các chỉ tiêu kế hoạch THTK, CLP năm 2023 của Tập đoàn và các đơn vị trên cơ sở kế hoạch SXKD được phê duyệt, phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại chương trình này làm cơ sở thực hiện và đánh kết quả thực hiện. Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/4/2023.

Ban Tổ chức & Quản trị nguồn nhân lực xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và hình thức khen thưởng theo quy định tại Chỉ thị số 03/CT-UBQLV ngày 26/12/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc phát động phong trào thi đua năm 2023, công văn số 124/KH- UBQLV ngày 08/02/2023 của Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp và Chỉ thị số 777/CT-DKVN ngày 10/02/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc phát động phong trào thi đua năm 2023.

Ban Truyền thông & Văn hóa doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua, kịp thời nêu gương các điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa và khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Tập đoàn theo quy định tại Chỉ thị số 03/CT-UBQLV ngày 26/12/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc phát động phong trào thi đua năm 2023, công văn số 124/KH-UBQLV ngày 08/02/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Chỉ thị số 777/CT-DKVN ngày 10/02/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc phát động phong trào thi đua năm 2023.

Hàng quý/năm, Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng thành viên Petrovietnam thực hiện giám sát và báo cáo Hội đồng thành viên Tập đoàn về tình hình thực hiện Nghị quyết.

Ban Tài chính Kế toán tổng hợp kết quả triển khai Nghị quyết sẽ là đầu mối tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Tập đoàn về công tác THTK, CLP tại các đơn vị trực thuộc/đơn vị có vốn góp của Tập đoàn theo kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm được HĐTV phê duyệt. Tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính vào trước ngày 28/02 năm sau liền kề năm báo cáo theo quy định tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành THTK, CLP.

Đối với người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị, xây dựng Chương trình hành động và đăng ký kế hoạch một cách cụ thể. Xây dựng Chương trình hành động và dăng ký kế hoạch một cách cụ thể, thiết thực với các chi tiêu rõ ràng, biện pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện và tình hình hoạt động của từng đơn vị.

Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị; triển khai, tuyên truyền phổ biến phát động phong trào thi đua tiết kiệm, chống lãng phí nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành sản xuất kinh doanh.

Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hàng Quý/năm về Tập đoàn theo nội dung biểu mẫu quy định tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 7299/NQ-DKVN ngày 15/12/2021. Thời hạn nộp báo cáo Quý cùng thời điểm nộp báo cáo Tập đoàn theo quy định về quản lý vốn của PVN đầu tư vào doanh nghiệp khác và báo cáo năm chậm nhất trước ngày 31 tháng 01 năm sau liền kể. Đồng thời, đăng tải công khai các báo cáo định kỳ về THTK, CLP trên cổng thông tin điện tử của Đơn vị trong thời gian ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày Báo cáo được người có thẩm quyền ký ban hành (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

Người đại diện của Tập đoàn làm công tác kiểm soát tại các đơn vị có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo về Tập đoàn tình hình thực hiện Nghị quyết này, cuối năm tổng hợp báo cáo Tập đoàn. Cùng đó, xây dựng và có các biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến và thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong sử dụng nguồn vốn.

Năm 2022, với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, công tác thực hiện tiết kiệm tại Petrovietnam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Toàn Tập đoàn đã thực hiện tiết kiệm được 4.896 tỷ đồng, vượt 2,1 lần so với mức kế hoạch tiết giảm năm 2022 (kế hoạch tiết giảm năm 2022 là 2.281 tỷ đồng), cao hơn 52,2% (~1678,5 tỷ đồng – so với thực hiện 2021 là 3.217,5 tỷ đồng); Trong đó: (i) Tiết kiệm từ nguyên nhiên vật liệu, chi phí quản lý, bán hàng, tài chính...đạt 1.770 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch; (ii) Tiết kiệm từ quản lý đầu tư, tối ưu vận hành khai thác, mua sắm trang thiết bị đạt 3.126 tỷ đồng, vượt 5,6 lần kế hoạch.

M.K