close

Petrovietnam đặt mục tiêu tiết giảm 2.242 tỷ đồng trong năm 2023

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023 với tổng giá trị 2.242 tỷ đồng.

Theo đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị các Ban/Văn phòng Tập đoàn, thủ trưởng/người đại diện của Tập đoàn tại các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, đảm bảo hoàn thành toàn diện chương trình thực hiện tiết kiệm, mức tiết giảm chi phí theo kế hoạch.

Đồng thời, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu đưa các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm chi phí vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện phần vốn của Tập đoàn của các đơn vị. Hằng tháng, các đơn vị phải có báo cáo về việc tiết giảm chi phí gửi về Tập đoàn bên cạnh báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng.

Người lao động Vietsovpetro

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mà Petrovietnam đặc biệt quan tâm, sát sao. Trước đó, ngày 15/3/2023, Hội đồng Thành viên Petrovietnam đã ban hành Nghị quyết 1535/NQ-DKVN ngày 15/3/2023 về việc thông qua chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Theo nội dung Nghị quyết, chương trình THTK, CLP năm 2023 nhằm tập trung xây dựng và triển khai một cách đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong toàn Tập đoàn để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc khai thác sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong toàn hệ thống để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2023.

Petrovietnam phấn đấu tiết giảm 2.242 tỷ đồng trong năm 2023

Người lao động PVCFC tham gia bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau năm 2022

Xây dựng chương trình trong 05 lĩnh vực hoạt động SXKD chính và các lĩnh vực khác của Tập đoàn, trong đó ưu tiên xử lý dứt điểm các vấn đề lớn còn tồn tại để hoàn thành bàn giao, đưa vào vận hành thương mại và có phương án triển khai khả thi đối với các dự án trọng điểm. Xác định thực hành THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí.

Năm 2022, với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, công tác thực hiện tiết kiệm tại Petrovietnam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Toàn Tập đoàn đã thực hiện tiết kiệm được 4.896 tỷ đồng, vượt 2,1 lần so với mức kế hoạch tiết giảm năm 2022 (kế hoạch tiết giảm năm 2022 là 2.281 tỷ đồng), cao hơn 52,2% (~1678,5 tỷ đồng – so với thực hiện 2021 là 3.217,5 tỷ đồng); Trong đó: (i) Tiết kiệm từ nguyên nhiên vật liệu, chi phí quản lý, bán hàng, tài chính...đạt 1.770 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch; (ii) Tiết kiệm từ quản lý đầu tư, tối ưu vận hành khai thác, mua sắm trang thiết bị đạt 3.126 tỷ đồng, vượt 5,6 lần kế hoạch.

Theo pvn.vn