close

Năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện tiết kiệm hơn 3.830 tỷ đồng

Trong báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gửi các cơ quan chức năng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng trong năm 2017.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và đặc biệt là giá dầu thô năm 2017 tiếp tục giữ ở mức thấp, kéo dài; các sản phẩm của Tập đoàn phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu… tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong hoạt động của Tập đoàn. Tiết kiệm đã trở thành một chủ đề luôn được quán triệt trong các hội nghị, các buổi tổ chức sinh hoạt của các tổ chức, các cuộc họp giao ban trong Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đặc biệt khi rà soát các khoản chi phí trong việc triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm. Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện bằng nhiều hình thức.

Để triển khai hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xây dựng và quyết liệt triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 với những mục tiêu hết sức cụ thể. Đó là:

 Người lao động dầu khí làm việc trên giàn khoan Mỏ Chim Sáo

Tập trung đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 5 lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các dự án trọng điểm về dầu khí, đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả các dự án hoàn thành trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy tối đa, hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tăng cường ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Tập đoàn; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị; xử lý nghiêm các hành vi gây ra thất thoát, lãng phí…; làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân.

 Một cuộc họp trực tuyến của Tập đoàn  với 2 điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Kiểm soát chặt chẽ chi phí, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và đưa cảnh báo các rủi ro về hoạt động.Thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý từ 5% trở lên…

Bên cạnh việc triển khai thực hiện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác kiểm tra trở thành nhiệm vụ. Và để thực hiện công tác này, ngay từ đầu năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017, trong đó đã đưa nội dung kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào nội dung kiểm tra giám sát tại 16 đơn vị thành viên và ban Quản lý dự án trực thuộc Công ty Mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Qua kiểm tra, năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chưa phát hiện trường hợp vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Mặc khác, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thông qua việc yêu cầu Người đại diện làm công tác kiểm soát của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên tập trung kiểm tra, giám sát việc xây dựng và áp dụng hệ thống các định mức kinh tế – kỹ thuật làm cơ sở kiểm soát và tiết giảm chi phí.

Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thường xuyên rà soát, xây dựng mới các quy chế quản lý nội bộ như các bộ định mức, tiêu chuẩn, chế độ; cải cách các thủ tục hành chính, lề lối làm việc, các quy định, quy trình xử lý công việc theo hướng tiết kiệm, nhanh gọn, kịp thời, hiệu quả tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn và phù hợp với quy định pháp luật; định mức lao động; định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường… Đồng thời, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, chi phí quản lý; triệt để tiết kiệm chi phí thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức chức hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, khánh thành…; tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc chuyên môn, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài chưa thực sự cần thiết…

Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, đầu tư xây dựng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thường xuyên rà soát các quyết định đầu tư, đầu tư vốn, mở rộng kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn; không đầu tư dàn trải gây lãng phí, thất thoát vốn; kiên quyết cắt giảm, loại bỏ các dự án kém hiệu quả…; khai thác tối đa năng lực hiện có, quản lý chặt chẽ và hiệu quả dòng vốn. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát đầu tư, giải ngân vốn đầu tư xây dựng đối với các dự án đảm bảo đúng tiến độ và quy định…; tiếp tục chỉ đạo triển khai phương án tái cấu trúc doanh nghiệp…

Với những giải pháp cụ thể và sự vào cuộc quyết liệt của Tập thể lãnh đạo, người lao động toàn Tập đoàn, trong năm 2017, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện tiết kiệm được 3.837 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch năm, trong đó tiết kiệm chi phí quản lý là 821 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí giá thành sản xuất kinh doanh từ nguyên, nhiên vật liệu, nhiên liệu năng lượng, cải tiến hợp lý hóa sản xuất là 2.052 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí quản lý đầu tư xây dựng là 964 tỷ đồng…

Như vậy, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã góp phần quan trọng để Tập đoàn và các đơn vị thành viên thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn còn một số hạn chế. Một số đơn vị khi xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn thiếu, chưa cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo. Chưa bám sát vào đặc điểm đặc thù của đơn vị để đặt ra chương trình hành động…

Trong năm 2018, Tập đoàn tiếp tục bám sát Chương trình tổng thể của Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và của Tập đoàn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, tiếp tục chỉ đạo và thực hiện quyết liệt nhằm đưa công tác thực hành tiết kiệm trong toàn Tập đoàn thực chất và hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị; tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Làm cho mọi người nhận thức rõ tiết kiệm, chống lãng phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ thiết thực, quyết định sự sống còn của đơn vị, đặc biệt là đơn vị thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt. Rà soát, hoàn chỉnh tối ưu các quy trình kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ sản phẩm; kiểm soát chặt chi phí đầu tư xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, ưu tiên tập trung các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư để sớm đưa vào hoạt động, khai thác; tối ưu hóa quy trình sản xuất; phát huy sáng kiến, cả tiến kỹ thuật trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh…

Với quyết tâm cao nhất, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% kế hoạch tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm năm 2018.