close

Dân vận góp vai trò quan trọng trong phát triển PVN

Gần 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác Dân vận trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam luôn là bộ phận không tách rời hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần xây dựng, phát triển bền vững Tập đoàn.

Từ lịch sử Ngày truyền thống công tác dân vận…

Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, tại Hồng Kông, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và các án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế. Theo đó, từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cong doan - Hoi CCB PVN tham hoi thuong binh nguoi co cong
Công đoàn – Hội Cựu chiến binh PVN thăm hỏi thương binh, người có công.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận.Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

… đến sự hình thành lĩnh vực công tác Dân vận Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Từ ý tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được hình thành với tiền thân là Đoàn 36 Dầu lửa, thành lập ngày 27/11/1961. Chi bộ Đoàn 36 được hình thành sau khi thành lập Đoàn với căn cứ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Năm 1963, căn cứ chuyển về Hưng Yên, Chi bộ Đoàn 36 được chuyển giao từ Tổng cục Địa chất về trực thuộc Tỉnh ủy Hưng Yên và được nâng cấp thành Đảng bộ. Cùng với đó, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên được ra đời, là “cánh tay nối dài” để Đảng ủy thực hiện công tác vận động quần chúng. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên dưới sự dẫn dắt của Đảng bộ qua các thời kỳ của ngành Dầu khí đã đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của Tập đoàn. Tổ chức Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, tuy ra đời muộn hơn (2009) nhưng hoạt động của các cựu chiến binh trong Tập đoàn đã có quá trình gắn bó với sự hình thành và phát triển của Tập đoàn.

DTN BSR tham gia ho tro phan luong nhan su nha thau nham dam bao viec phong chong dich benh

Đoàn Thanh niên BSR tham gia hỗ trợ phân luồng nhân sự nhà thầu đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh

Giai cấp công nhân, lực lượng thanh niên, đội ngũ cựu chiến binh đã giúp cho tổ chức Đảng của Tập đoàn qua các thời kỳ ở các cấp khác nhau, trên các địa bàn khác nhau thực hiện công tác dân vận. Đến năm 2008, thực hiện Kết luận của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quyết định thành lập Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động theo mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn. Ban Dân vận trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn đã ra đời, các đồng chí Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn được phân công giữ các chức danh Trưởng ban Dân vận Đảng ủy. Những năm gần đây, thực hiện điều lệ Đảng, chức năng của Ban Dân vận trong doanh nghiệp được hợp nhất với Ban Tuyên giáo Đảng ủy.Đoàn Thanh niên BSR tham gia hỗ trợ phân luồng nhân sự nhà thầu đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh.

Ngày 01/10/2018, thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Tập đoàn, Hội đồng Thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn đã quyết định thành lập Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Ban có chức năng tham mưu, hướng dẫn công tác tuyên giáo và công tác dân vận của Đảng cùng với công tác truyền thông, công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Các chức năng nhiệm vụ đó được triển khai một cách đồng bộ, nhuần nhuyễn và hòa quyện lẫn nhau tạo điều kiện để công tác của Đảng gắn bó chặt chẽ với đời sống của doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhiệm vụ mới trong tình hình mới

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, bao gồm cả dân vận của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội.


Lanh dao Dang uy KDNTW trao tang ky niem chuong Vi su nghiep dan van

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận cho các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn

Công tác dân vận trong toàn Tập đoàn đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; góp phần chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động (NLĐ); đồng thời mang lại ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc. Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn khi giá dầu giảm và dịch bệnh Covid-19 hoành hành, đã tác động đến tâm lý, tư tưởng của một bộ phận người lao động Dầu khí, làm ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều mặt hoạt động của Tập đoàn, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã xác định phải tập trung ổn định tư tưởng, chỉ đạo toàn hệ thống thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, ĐVNLĐ, nắm bắt thông tin, trao đổi kịp thời và có biện pháp đảm bảo quyền lợi của NLĐ luôn được tôn trọng, các hoạt động vì NLĐ luôn được duy trì, chú trọng. Từ đó, tập thể người lao động Dầu khí có nhận thức đúng đắn, tin tưởng và an tâm công tác.

Một đặc trưng tiêu biểu của các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí là thực hiện công tác dân vận thông qua triển khai các hoạt động an sinh xã hội một cách sinh động, sâu sắc, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Ngoài ra, thông qua công tác dân vận, các tổ chức hội quần chúng trong Tập đoàn cũng như các đơn vị đã tạo sự liên kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở các địa phương nơi có hoạt động, công trình dầu khí từ đó góp phần bảo vệ, vận động nhân dân cùng tham gia đảm bảo an ninh, an toàn cho các công trình dầu khí. Các đơn vị trong Tập đoàn cũng hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Dân vận khéo” và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Hiệu quả “Dân vận khéo” tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thể hiện tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đối NLĐ, với cộng đồng, đem lại những kết quả to lớn, toàn diện, thiết thực.

Sieu thi 0 dong cua Doan thanh nien PVN

Siêu thị 0 đồng của Đoàn thanh niên PVN

Hiện nay khi ngành Dầu khí đang tích cực thay đổi, chuyển mình nhằm hướng tới mục tiêu phát triển mới cập nhật, phù hợp với xu thế thời đại, những người làm công tác dân vận hơn ai hết cần bám sát chủ trương của Tập đoàn trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị của doanh nghiệp thì một trong những yêu cầu, nhiệm vụ được đặt ra mà Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp đang tham mưu triển khai đó là thực hiện tái tạo Văn hóa Petrovietnam, tất cả vì mục tiêu: văn hóa cho tầm vóc mới, nhằm phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong tình hình mới.