close

Đại hội đồng cổ đông PV Drilling đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng

Ngày 27/4 tại TP HCM, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán: PVD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ). PV Drilling đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng cho năm 2018.

Tham dự ĐHĐCĐ có ông Phạm Xuân Cảnh – Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Phó Tổng giám đốc PVN; đại diện Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, các cổ đông, nhà đầu tư, Ban lãnh đạo và đại diện CBCNV PV Drilling.

ĐHĐCĐ cho thấy PV Drilling đã trải qua một năm 2017 còn nhiều khó khăn và thách thức do tiếp tục chịu ảnh hưởng của sự suy giảm kép về cả khối lượng công việc cũng như đơn giá của dịch vụ khoan và các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến khoan. Trong bối cảnh nhiều công ty khoan trên thế giới tuyên bố phá sản, thua lỗ kéo dài, thu hẹp hoạt động, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV PV Drilling đã nỗ lực tối đa và tìm được hợp đồng cho các giàn khoan khi có đến 5/6 giàn khoan hoạt động vào thời điểm cuối năm 2017, trong đó có đến 4 giàn hoạt động tại thị trường nước ngoài. Đây là một trong những điểm sáng, khẳng định định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo PV Drilling, góp phần tăng doanh thu, bù đắp chi phí để PV Drilling vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn thử thách.


Đoàn chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ông Phạm Tiến Dũng – Tổng giám đốc PV Drilling khẳng định: Thành công của chiến dịch khoan đầu tiên của PV Drilling tại nước ngoài, chiến dịch khoan của Total E&P Myanmar đã giúp PV Drilling chứng tỏ uy tín và năng lực cung cấp dịch vụ trên thị trường quốc tế, mở đầu cho việc liên tiếp thắng thầu các dự án lớn khác tại Malaysia như giàn PV DRILLING III phục vụ cho chiến dịch khoan của Petronas và Repsol; giàn PV DRILLING VI phục vụ cho chiến dịch khoan của IPC (Ludin); tại Thái Lan có giàn PV DRILLING I phục vụ cho chiến dịch khoan của Kris Energy.

Bên cạnh đó, các giải pháp trọng tâm đã được Ban lãnh đạo PV Drilling tập trung chỉ đạo triển khai như tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường mạnh mẽ các giải pháp cắt giảm các chi phí; tối ưu hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đối phó và duy trì hiệu quả hoạt động nhằm vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Nhờ vậy, kết quả sản xuất kinh doanh 2017 đã hoàn thành kế hoạch đăng ký với cổ đông.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 (đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam) doanh thu đạt 3.891 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỉ đồng.


Toàn cảnh ĐHĐCĐ PV Drilling năm 2018

Cũng tại ĐHĐCĐ, Ban lãnh đạo PV Drilling đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trên cơ sở các nguồn lực hiện có PV Drilling sẽ chú trọng, tập trung thực hiện mạnh mẽ công tác tái cấu trúc, tăng cường công tác xử lý nợ quá hạn, triển khai các biện pháp, giải pháp cắt giảm chi phí, mở rộng thị trường nước ngoài, nghiên cứu phát triển một số dịch vụ mới, tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có để tồn tại, bảo toàn vốn qua giai đoạn khó khăn của năm 2018 thông qua việc tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, nhằm mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho quý cổ đông và nhà đầu tư. PV Drilling đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng cho năm 2018.

Tại ĐHĐCĐ lần này một số vấn đề chính đã được biểu quyết thông qua, bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2017; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán; Phương án phân phối và điều chuyển lợi nhuận năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng biểu quyết thông qua: Sửa đổi nội dung Điều lệ của PV Drilling cho phù hợp với các quy định pháp luật mới; Sửa đổi nội dung trong Quy chế Quản trị nội bộ của PV Drilling; miễn nhiệm và thay thế các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; danh sách các công ty kiểm toán năm 2018.

Thiên Thanh