close

BSR là doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 5/12/2018 về việc công nhận Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và hơn 80 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018.

BSR đã ban hành các nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phòng, chống cháy nổ nghiêm ngặt và 100% CBCNV ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.


BSR luôn thực hiện tốt vấn đề an ninh, an toàn ở NMLD Dung Quất

Trong năm 2018, BSR đã tổ chức cho CBCNV ký cam kết thi đua xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; triển khai, quán triệt thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

BSR là đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT, tự bảo vệ vật tư, tài sản; không để lộ công nghệ, bí mật Nhà nước…

Trang Nhung