close

6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận hợp nhất của PTSC đạt 340 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, với doanh thu và lợi nhuận vượt hơn 20% so với kế hoạch 6 tháng.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của PTSC ước thực hiện được 6.700 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch 6 tháng, bằng 52% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 340 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch 6 tháng.

Người lao động PTSC trên công trường

PTSC tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng tàu chuyên dụng; dịch vụ căn cứ cảng; dịch vụ cung ứng và quản lý kho nổi FSO/FPSO; dịch vụ cơ khí dầu khí; dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí; dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm… cho các công ty và nhà thầu dầu khí.

Bên cạnh đó, PTSC đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh… Kết quả, toàn PTSC đã thực hiện tiết giảm các chi phí quản lý, chi phí nguyên, nhiên vật liệu, chi phí đầu tư với tổng giá trị tiết giảm ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2018 là 17,62 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, PTSC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 6.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng. Qua đó, ước cả năm PTSC sẽ đạt doanh thu hợp nhất khoảng 13.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế ước khoảng 770 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm.

Mai Phương