close

Các dự án đang mời thầu

Nâng cấp phần mềm kế toán

Nâng cấp phần mềm kế toán

Nguồn vốn

Vốn chủ sở hữu

- Ngày đóng thầu: 04/05/2020

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

- Tình trạng: Đã trao thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Ngày phát hành HSMT

22/04/2020
(số TBMT: 20200442621 – 01)*

Thông báo KHLCNT: KH LCNT GT Nâng cấp phần mềm kế toán

Thông báo mời thầu: TBMT GT Nâng cấp phần mềm kế toán