close

Nâng cấp phần mềm kế toán

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn một túi hồ sơ

Ngày phát hành HSMT : 22/04/2020
(số TBMT: 20200442621 – 01)*

Thông báo KHLCNT: KH LCNT GT Nâng cấp phần mềm kế toán

Thông báo mời thầu:  TBMT GT Nâng cấp phần mềm kế toán

Ngày đóng thầu : 04/05/2020

Tình trạng : Đã trao thầu.