close

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tàu Dầu khí 105 và các trang thiết bị, vật tư đi kèm

1100_TB-KSCTN-HĐTLDK105.PDF ( Chi tiết đính kèm)