close

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: Các thiết bị văn phòng (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty PTSC CGGV