close

LẦN 2, gói 2: đấu giá danh mục tài sản : Hệ thống ghi và xử lý dữ liệu thuộc tàu 3D CGG - Amadeus (PTSC CGGV)