close

Công bố Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Ngày 13/9/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 246/NQ-PTSC-HĐQT về việc Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm nội dung Nghị quyết nói trên – như tài liệu đính kèm.

Đính kèm: 20210913_Cong bo Nghi quyet ve viec Chi tra co tuc nam 2020 bang tien_878/PTSC-BTK.