close

Các dự án đang mời thầu

Dự án Đầu tư thiết bị cho Xưởng CKBD năm 2020

Dự án Đầu tư thiết bị cho Xưởng CKBD năm 2020

Nguồn vốn

100% vốn chủ sở hữu.

Bên mời thầu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC.

Hình thức lựa chọn

Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Dự án Đầu tư xây dựng kho nổi năm 2021

Dự án Đầu tư xây dựng kho nổi năm 2021

Nguồn vốn

100% vốn chủ sở hữu.

Bên mời thầu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC.

Hình thức lựa chọn

Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Dự án Đầu tư thiết bị cho công trình ngầm

Dự án Đầu tư thiết bị cho công trình ngầm

Nguồn vốn

100% vốn chủ sở hữu.

Bên mời thầu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC.

Hình thức lựa chọn

Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Dự án sửa chữa vận hành công trình trên biển

Dự án sửa chữa vận hành công trình trên biển

Nguồn vốn

100% vốn chủ sở hữu.

Bên mời thầu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC.

Hình thức lựa chọn

Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Dự án xây dựng giàn khai thác dầu trên biển 2021

Dự án xây dựng giàn khai thác dầu trên biển 2021

Nguồn vốn

100% vốn chủ sở hữu.

Bên mời thầu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC.

Hình thức lựa chọn

Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ.