$current_user.contentobject_id : 10- 1,7,10,,/1/2/2390/

PTSC / Cổ đông / Tin cổ đông / Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và tạm ứng cổ tức năm 2010

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và tạm ứng cổ tức năm 2010

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và tạm ứng cổ tức năm 2010

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng  để hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và tạm ứng cổ tức năm 2010 là ngày 13/12/2010,  ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 09/12/2010

Trong đó cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới) 

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 là: 15% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Xin gửi đến Qúy cổ đông Bản cáo bạch như file đính kèm

Thông tin chi tiết xin tham khảo tài liệu đính kèm 

Thong bao phat hanh co phieu va tam ung co tuc