Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

PTSC được vinh danh là 1 trong 30 doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016- 2017

Ngày 17/11/2017, tại Quy Nhơn, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức “Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2017”. Tại Hội nghị, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) được vinh danh là một trong “30 Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017”.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo HNX đánh giá đây là năm đầu tiên HNX chính thức triển khai đánh giá quản trị công ty đối với các doanh nghiệp niêm yết trên HNX nhằm có cái nhìn sát thực về quản trị doanh nghiệp theo nguyên tắc OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) và đưa ra thị trường những hình mẫu tiêu biểu để các doanh nghiệp học tập. Chương trình đánh giá được thực hiện với 351 doanh nghiệp đang niêm yết trên HNX thông qua Bộ tiêu chí đánh giá Quản trị Công ty bao gồm 70 câu hỏi được chia thành 02 nhóm chính là nhóm các tiêu chí tuân thủ các quy định của pháp luật và nhóm các tiêu chí áp dụng các thông lệ quốc tế. Bốn lĩnh vực được đánh giá là: (1) Quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản; (2) Vai trò của các bên liên quan; (3) Công bố thông tin và minh bạch; (4) Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

hnx1_NELE

PTSC được vinh danh là 1 trong 30 doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016- 2017 điều này khẳng định tính hiệu quả, tích cực, bình đẳng, minh bạch và trách nhiệm của PTSC trong công tác quản trị.

Nguyễn Quang Chánh