Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam nhận được thư Chúc mừng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc về đích trước 2 tháng so với kế hoạch năm 2019 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính

191128 Thu chuc mung PTSC-1