Niêm yết giá Dịch vụ Cảng

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam niêm yết giá dịch vụ của Chi nhánh Tổng công ty  – Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí:

  • Danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải (File đính kèm)
  • Kê khai giá Dịch vụ tại Cảng DVDK PTSC (File đính kèm)
  • Thông tin doanh nghiệp – Công ty Cảng DVDK (File đính kèm)