Tầm nhìn và Sứ mệnh

TẦM NHÌN:

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao; EPCI công trình, sản xuất, dịch vụ dầu khí, biển; EPC công trình nhà máy, công nghiệp; nhà thầu quốc tế mạnh trong khu vực và thế giới.

SỨ MỆNH:

Phát huy cao nhất hiệu quả nguồn lực, năng lực; đáp ứng, thỏa mãn, phục vụ tốt nhất khách hàng, chủ sở hữu, người lao động; trong quá trình phát triển luôn luôn ở mức tiên tiến.

bien dong 1 project